Vurderinger av student i praksis

Gjennomføring av praksisperioden er et obligatorisk arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksis må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Se Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, §8.4, kapittel 10.

Det legges opp til en kontinuerlig vurdering og veiledning underveis og studenten gis en sluttvurdering til slutt. Vurdering av praksisperioden vil, så langt det lar seg gjøre, følge kravene beskrevet i §8.4, men på grunn av relativt korte praksisperioder ved bioingeniørutdanningen, utgår kravet om at studenten skal varsles skriftlig før halvveis i praksisperioden, dersom studenten ikke vil få godkjent praksisperioden.

Praksisveilederen skal fylle ut vurderingsskjema for hver student i praksis. Utforming av vurderingsskjema varierer mellom de ulike praksisperiodene med ulike læringsutbyttebeskrivelser.

Vurderingskriterier for godkjenning av praksisperioden
Utgangspunkt for vurdering av praksisperioden er om forventet læringsutbytte for praksisstudiet er oppnådd. Studentens ferdigheter ved utførelse av grunnleggende laboratoriearbeid vil også bli vurdert, der det forventes at studenten viser progresjon gjennom studiet. Nærmere informasjon om læringsutbyttebeskrivelsene for den enkelte praksis finnes i emnebeskrivelsen, på ePraksis.no eller i eventuelle utfyllende praksisdokument.

Ved tvil om godkjent praksisperiode
Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå målene for læringsutbyttet og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten ha skriftlig varsel. Varselet skal presisere hvilke deler av læringsutbyttet studenten ikke har oppnådd så langt i praksis. I varselet skal det òg gå fram hvordan studenten kan oppnå læringsutbytte for å bestå praksis. Studenten skal få tilbud om samtale med praksisplassen og utdanningen for å få svar på spørsmål knyttet til varselet og konsekvenser for ikke godkjent praksis. Det skal skrives referat fra samtalen og studenten kan levere merknad til referatet.

Ved bioingeniørutdanningen er praksisperiodene av kort varighet. Det er derfor viktig at bekymringsmeldinger fra veilederne sendes kontaktlærer tidlig, slik at studenten kan bli innkalt til en veiledningssamtale. Det gir muligheter til å vise tilfredsstillende praksis i den siste del av perioden og slik få godkjent praksisperioden.

Unntak fra generelle varslingsrutiner
Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å få godkjent praksisstudiet, kan studenten likevel få vurderingen ikke godkjent, selv om forutgående varsel ikke er gitt.

Sluttvurdering for praksisperioden
Ved avslutning av praksisstudiene skal praksisveileder fylle ut vurderingsskjemaet. Det innstilles til godkjent eller ikke godkjent praksisperiode. Vurderingsskjema sendes kontaktlærer.
Der studenten får vurderingen “ikke godkjent” eller det er tvil om godkjenning av praksisperioden, innkalles studenten til sluttvurderingssamtale av kontaktlærer. Her deltar praksisveileder om mulig. I møtet fylles det ut et sluttvurderingsskjema som beskriver hvem som deltok på møtet og grunnlaget for sluttvurderingen. Student, faglærer og evt. praksisveileder signerer sluttvurderingsskjemaet. Studenten har anledning til å komme med evt. skriftlige merknader til sluttvurderingsskjemaet, som legges ved. Studentene skal ha kopi av skjemaet. Høgskolen har det overordnede ansvar for å gjennomføre sluttvurderingen.

En student som har fått “ikke godkjent” praksisperiode, har rett på utføre en ny tilsvarende praksisperiode, men dette kan ofte ikke påberegnes før neste studieår.

En student som har fått «ikke godkjent» praksisperiode, kan miste rett til å begynne i en ny praksisperiode på studiet. Det kan stilles som krav at en praksisperiode må være godkjent før en får starte på neste praksisperiode.

Skikkethetsvurdering
For helse- og sosialfag utdanningene stilles det krav til skikkethet for yrket, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. I praksisstudiene ved bioingeniørutdanningen vil den enkelte student bli kontinuerlig observert og vurdert i henhold til kravene om skikkethet. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialfagsarbeider.

En tvilsmeldingen må være skriftlig og kan skrives av medstudenter, personer i praksisfeltet og ansatte ved høgskolen. Utfylt skjema for tvilsmelding sendes til utdanningsleder for studieprogrammet og/eller institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved HVL. OBS: av hensyn til personvern skal tvilsmeldinger ikke sendes via e-post. Hvis det er sendt inn begrunnet tvil om en student er skikket, skal det utføres en særskilt skikkethetsvurdering.

Praksisveileder vil observere studenten i praksisperioden. Veileder melder inn eventuelle observasjoner dersom det er grunnlag for tvil med tanke på studentens skikkethet. Studenten gjøres kjent med bekymringsmelding og gis veiledning. Praksiskoordinator/kontaktlærer blir informert og følger opp studenten om det er sider ved studentens arbeid eller framtoning som kan/bør forbedres. For ytterligere informasjon, se HVL sine nettider om skikkethetsvurdering.