Vurderinger av student i praksis

I studieplanen fra 2020 utgjør praksisstudiene en integrert del av emnene BIO175 og 303. Gjennomføring av praksisperioden er her et obligatorisk arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Praksisstudiet må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen i emnet. Emnene BIO207 og 306 er egne praksisemner der vurdering av praksis inngår i sluttkarakteren bestått/ikke bestått. Se Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, §8.4 og §10,5.

Det legges opp til en kontinuerlig veiledning og vurdering  underveis i samtlige praksisperioder.

Grunnet korte praksisperioder (tre uker) tas oppstartsamtalen mellom studenten og veileder (forventningsavklaring) uten praksislærer tilstede.  Vurdering gjøres gjennom trekantsamtaler, midtveis og på slutten av praksisperioden, der praksislærer deltar. Samtalen kan gjennomføres enten fysisk eller digitalt. Vurderingen bør innebære både studentens egenvurdering og vurdering fra praksisveileder. Utforming av vurderingsskjema varierer mellom de ulike praksisperiodene og er basert på ulike læringsutbyttebeskrivelser for de ulike emnene.

Vurderingskriterier for godkjenning av praksisperioden
Utgangspunkt for vurdering av praksisperioden er om forventet læringsutbytte for praksisstudiet er oppnådd. Studentens ferdigheter ved utførelse av grunnleggende laboratoriearbeid vil også bli vurdert, der det forventes at studenten viser progresjon gjennom studiet. Nærmere informasjon om læringsutbyttebeskrivelsene for den enkelte praksis finnes i emnebeskrivelsen, på ePraksis.no eller eventuelt som utfyllende praksisinformasjon på Canvasemnet.

Ved tvil om godkjent praksisperiode
Dersom det oppstår tvil om studenten vil nå målene for læringsutbyttet og tvilen oppstår før studenten er halvveis i praksisperioden, skal studenten ha skriftlig varsel. Varselet skal presisere hvilke deler av læringsutbyttet studenten ikke har oppnådd så langt i praksis. I varselet skal det òg fremgå hvordan studenten kan oppnå læringsutbytte for å bestå praksis. Studenten skal få tilbud om samtale med praksisplassen og utdanningen for å få svar på spørsmål knyttet til varselet og konsekvenser for ikke godkjent praksis. Det skal skrives referat fra samtalen og studenten kan levere merknad til referatet.

Ved bioingeniørutdanningen er praksisperiodene av relativt kort varighet. Det er derfor viktig at bekymringsmeldinger fra veilederne sendes praksislærer tidlig, slik at studenten kan bli innkalt til en veiledningssamtale. Dette gir studenten muligheter til å vise tilfredsstillende praksis i den siste del av perioden og slik få godkjent praksisperioden.

Unntak fra generelle varslingsrutiner
Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å få godkjent praksisstudiet, kan studenten likevel få vurderingen ikke godkjent, selv om forutgående varsel ikke er gitt.

Sluttvurdering for praksisperioden

Ved sluttsamtalen mellom student, praksisveileder og praksislærer  utfylles  vurderingsskjemaet. Det innstilles til godkjent eller ikke godkjent praksisperiode. Studenten har ansvar for å laste opp vurderingsskjema i Canvas og praksislærer gjør den endelig godkjenning av praksisperioden.
Der studenten får vurderingen “ikke godkjent” eller det er tvil om godkjenning av praksisperioden, innkalles studenten til en ytterligere samtale med praksislærer.  Det skrives referat fra møtet og studenten  har anledning til å komme med evt. skriftlige merknader til referatet som lastes opp i wiseflow.

En student som har fått “ikke godkjent” praksisperiode, har rett på utføre en ny tilsvarende praksisperiode, men dette kan ofte ikke påberegnes før neste studieår.

En student som har fått «ikke godkjent» praksisperiode, kan miste rett til å begynne i en ny praksisperiode på studiet. Det kan stilles som krav at en praksisperiode må være godkjent før en får starte på neste praksisperiode.

Skikkethetsvurdering
For helse- og sosialfag utdanningene stilles det krav til skikkethet for yrket, jf. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. I praksisstudiene ved bioingeniørutdanningen vil den enkelte student bli kontinuerlig observert og vurdert i henhold til kravene om skikkethet. Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som helse- og sosialfagsarbeider.

En tvilsmelding må være skriftlig og kan skrives av medstudenter, personer i praksisfeltet og ansatte ved høgskolen. Utfylt skjema for tvilsmelding sendes til studieprogramansvarlig for utdanningen og/eller institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved HVL. OBS: av hensyn til personvern skal tvilsmeldinger ikke sendes via e-post. Hvis det er sendt inn begrunnet tvil om en student er skikket, skal det utføres en særskilt skikkethetsvurdering.

Praksisveileder vil observere studenten i praksisperioden. Veileder melder inn eventuelle observasjoner dersom det er grunnlag for tvil med tanke på studentens skikkethet. Praksiskoordinator/praksislærer gjør studenten kjent med bekymringsmelding og gir studenten veiledning. Praksiskoordinator/praksislærer har ansvar sammen med praksisveileder å følge opp studenten om det er sider ved studentens arbeid eller fremtoning som kan/bør forbedres. For ytterligere informasjon, se HVL sine nettider om skikkethetsvurdering.