Mikrobiologi

Generell informasjon:

Emnet BIO204 Medisinsk mikrobiologi (7,5 studiepoeng) undervises 4. semester ved Bioingeniørutdanningen ved HVL og er en del av de medisinske laboratorieemnene i studieplanen.

Emnet omfatter grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper innen mikrobiologi og mikroorganismers betydning som sykdomsårsak. Mikroorganismers struktur, metabolisme og replikasjon, samt mikroorganismers evne til å etablere infeksjon i kroppen med sykdom som følge av det, vektlegges. Studentene vil få en innføring i aseptiske arbeidsformer og dyrkning, mikroskopering og identifisering av mikroorganismer ved et utvalg av analysemetoder.

Faget har hovedfokus på medisinsk relevante bakterier og virus, der deres egenskaper og patogenese vektlegges. Gjennom teoriundervisning samt intern og ekstern praksis vil følgende momenter dekkes: Oppbygning, funksjon og nomenklatur av bakterier, virus, sopp og protozoer; Mikroorganismenes interaksjon med vertsorganismen og patogenese; Molekylærbiologiske forhold ved bakterievekst; Virkningsmekanismen til enkelte toksiner; Antibiotika og resistensutvikling; Steg i virusreplikasjon; Relevante bakterier og virus av klinisk betydning; Smitte og smittevern.

Gjennom praksis får studentene innblikk i blant annet aseptiske teknikker, dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier; dyrkning av virus i cellekultur; automatisk vekstovervåkningsutstyr; inkubatorer og hygieneteknisk utstyr; nukleinsyrebaserte diagnostiske metoder, manuelle og automatiserte; prøvetakning og preanalytiske feilkilder; kvalitetskontroll og HMS innen mikrobiologi.

Faget består av følgende hoveddeler:

  1. En forelesningsserie som omhandler klinisk relevante bakterier og virus, smitte, antibiotikaresistens, annen relevant teori, samt forberedelser til intern og ekstern praksis.
  2. Intern praksis – én ukes laboratoriekurs. Aseptiske teknikker og grunnleggende ferdigheter i dyrkning og mikroskopering av bakterier, samt enkelte nøkkelreaksjoner relevant for identifikasjon av bakterier gjennomgås. Tilstedeværelse er obligatorisk og arbeidskrav i form av Arbeidsark til hver øvelse samt en skriftlig rapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
  3. Noen studenter vil i tillegg kunne få ekstern praksis i mikrobiologi i emnene BIO207 Ekstern praksis 1 og BIO306 Ekstern praksis 2

Overordnet mål med ekstern praksis er å gi studenten innblikk i, kunnskap og forståelse for hvordan yrket som bioingeniør utøves ved et klinisk mikrobiologisk laboratorium. De eksterne sykehuslaboratoriene og HVL utarbeider i samarbeid et program og faglig innhold i ekstern praksis. Før oppstart forventes det at studenten har basiskunnskaper innen fagområdet, har godkjent internt laboratoriekurs og har lest gjennom Praksisbeskrivelsen for faget og Plan for praksis til det respektive praksislaboratoriet.

Henviser til læringsutbyttebeskrivelse for emnet gitt i emnebeskrivelsen.