Før praksisperioden

Taushetsplikt
Bioingeniørstudentene skal signere en taushetsplikterklæring på generelt grunnlag, dette gjennomføres i første semester av studiet. Taushetsplikterklæringen vil gjelde for hele studieforløpet. Enkelte helseforetak ønsker at studenten underskriver ytterligere taushetsplikterklæringer, som signeres for deres praksisperioder.

LAR-behandling
Studenter under LAR-behandling har plikt til å informere praksisstedet i forkant av praksisstudiet om dette. Ta kontakt med praksiskoordinator.

Vaksinering og medisinske tester
Alle bioingeniørstudenter som skal ha praksisstudier i Helse Vest anbefales følgende vaksinasjoner:

  • Hepatitt B vaksine
  • BCG-vaksine mot tuberkulose

I noen tilfeller, kan studenten være forpliktet til å la seg teste for smitte av Meticillin-resistente gule stafylokokker (MRSA) i forkant av praksisperioden.
For mer informasjon, se HVL sine nettsider.

Obligatorisk e-læringskurs i Helse Vest
Alle studenter som skal i ekstern praksis i Helse Vest må gjennomføre e-læringskurs i brannvern, informasjonssikkerhet og smittevern før praksisstudiene i andre studieår. Disse tas på Læringsportalen til Helse Vest.

De studentene som skal i praksisstudier i Helse Bergen, kan få utfyllende informasjon på Helse Bergen sine nettsider.

«Søknad» om praksisplass i Helse Vest via WebCruiter
Når praksisplan er lagt sender praksiskoordinator oversikt til de ulike praksisstedene i Helse Vest. Deretter oppretter praksisstedet en annonse i WebCruiter, for sin(e) praksisplasser. Lenke til annonsen sendes til praksiskoordinator som videreformidler riktig WebCruiter lenke til riktig student.

Deretter “søker” studenten om praksisplass i WebCruiter, senest 2 uker før praksisperioden starter. Ved å søke i WebCruiter opprettes også automatisk søknad om ID-kort og IKT-tilgang på praksisstedet.

Obs:

  • Det er viktig å ta e-læringskursene til Helse Vest før en fyller ut søknad på WebCruiter.
  • Husk å legge inn hele fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer.

IKT-tilgang ved praksissteder i Helse Vest
For intern praksis, skal studentene benytte sine IKT-tilganger som student ved HVL.

For ekstern praksis skal studentene benytte praksisstedets IKT-systemer. Når studenten har søkt en praksisplass i WebCruiter skal søknad om IKT-tilgang genereres automatisk.

For praksisplasser i Helse Bergen får studenten tildelt brukerkode og passord via Fag og utdannings seksjonen. Denne informasjonen videreformidles til den enkelte student via praksiskoordinator.

For de øvrige helseforetakene får studentene utdelt brukernavn og passord ved oppmøte på praksisstedet.

Tildelt passord i Helse Vest har kun 90 dagers gyldighet og må tildeles på nytt for hvert semester. Husk å ta vare på tildelt brukernavn.

De som skal i praksis i Helse Bergen, kan få utfyllende informasjon på Helse Bergen sine nettsider.

Navneskilt og ID-kort
For alle praksisstudier (både interne og eksterne) skal studenten ha synlige navneskilt med navn og tittel slik at studenten kan identifiseres. Studentene må selv skaffe seg navneskilt.

I ekstern praksis skal studentene som regel ha ID/adgangskort-kort fra arbeidsstedet i tillegg.

Ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) er studentene pålagt å ha personlige identitets (ID)-kort med bilde. ID-kortet gir tilgang til de ulike laboratoriene, garderober og uthenting av arbeidstøy (uniformer) på tøymaskinene.  Studentene henter sitt ID-kort ved kundesenteret (se bilde) tidligst et par dager før den første praksisperioden ved HUS. Ta med gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort eller studentkort m/bilde).

 

Kontaktinformasjon for Drift/teknisk kundesenter:
Besøksadresse: Verkstedbygg 1. etasje (se bildet),
Haukeland Universitetssykehus
Tlf. 55 97 71 00
E-post: 77100@Helse-bergen.no
Kundesenteret har åpningstid kl. 7.00 – 16.00.

Praksiskoordinator sender oppdaterte studentlister til Drift/teknisk kundesenter ved HUS i forkant av hvert semester/studieår.
ID-kortene ved HUS skal leveres inn ved Kundesenteret etter avsluttet 6.semester.

Ved de øvrige praksisstedene i Helse Vest får studentene tildelt ID-kort ved oppmøte.

Studentene som skal i punktpraksis i 2.semester får ikke tildelt ID-kort.

Praksisplass på særlige vilkår
Studenter som ønsker tilrettelegging og/eller fortrinn ved tildeling av praksisplass, henvises til informasjon fra praksiskontoret ved FHS.
Bruk skjema som ligger på denne nettsiden. Bioingeniørstudenter må sende skriftlig søknad med utfyllt skjema til praksiskoordinator ved bioingeniørutdanningen. Tildeling av praksisplasser følger retningslinjene gitt for FHS, men ved bioingeniørutdanningen har vi i tillegg en regel at studenter som deltar aktivt med ulike studentverv ved utdanningen, vil prioriteres ved tildeling av praksisplasser.

Gjør deg kjent med informasjon om praksisperioden
Emneansvarlig/kontaktlærer sørger for at oppdatert informasjon om årets praksisstudier er tilgjengelig for alle studentene og praksisstedet.
Studentene skal ha informasjon om hvor og når de skal møte opp første dagen og de skal ha navn og kontaktinformasjon til minst en person ved avdelingen.
Praksisveiledere skal ha informasjon om hvor og når de skal møte studentene første dagen og de skal ha navn og kontaktinformasjon for hver enkelt student i forkant.

Læringsutbyttene og arbeidskravene er noe ulike i de forskjellige praksisstudiene, det er derfor viktig at både studenten og praksisveilederen forbereder seg i forkant til hver ny praksisperiode og setter seg inn i:
Hva er ønsket læringsutbytte for praksisstudiet?
Hva er studentenes arbeidskrav tilknyttet praksisstudiet?
Er der prosedyrer og mer detaljert informasjon fra avdelingen?
For studenten er dette tilgjengelig via emnesiden på Canvas.
Praksisveileder skal få denne informasjonen via sin avdeling/seksjon/arbeidsplass.