Medisinsk laboratorieteknologi II (MLTII) – Immunologiske metoder

Detaljert beskrivelse av emnet med læringsutbyttebeskrivelser er tilgjengelig i emneplanen BIO203 Medisinsk laboratorieteknologi II.

 

Intern praksis i BIO203:

Studentene skal gjennomføre 3 laboratoriekurs (totalt 3 uker). Øvelsen utføres enten alene eller sammen i grupper på to (unntaksvis tre).

Laboratoriekurs 1 omhandler:

  • Spektrofotometriske målinger.
  • Potensiometrimålinger med ioneselektiv elektrode.

Laboratoriekurs 2 omhandler:

  • Autoanalysator-målinger for en metodevalidering og en holdbarhetsstudier.
  • Biosensormålinger.
  • Væskekromatografi (HPLC)-analyser.

Laboratoriekurs 3 omhandler:

  • Laboratoriearbeid for gass kromatografi (GC)-analyser.
  • Beregninger for en metodevalidering.
  • Beregninger for en holdbarhetsstudie.

I tillegg til det praktiske laboratoriearbeidet skal studentene i løpet av kursuken utføre beregninger, skrive rapporter, delta på gjennomganger og diskusjoner.

Det er obligatorisk oppmøte til praktisk laboratoriearbeid og felles gjennomganger for laboratoriekurset. Tidspunkt for obligatorisk oppmøte presiseres ved semesterstart.

 

Arbeidskrav for intern praksis i BIO203:

For hver øvelse, skriver studentene tilhørende rapport(er) som leveres som et arbeidskrav i etterkant av laboratoriekurset.

Studentene får veiledning i å skrive rapportene.

Antall rapporter, innleveringsfrister, format og omfang for de ulike rapportene blir presisert ved semesterstart.