Medisinsk biokjemi (inkl. klinisk farmakologi og endokrinologi)

Emnet Medisinsk biokjemi (17 studiepoeng) undervises i 5.og 6.semester ved Bioingeniørutdanningen ved HVL og er en del av de medisinske laboratorieemnene.

Se Studieplan med læringsbyttebeskrivelse for emnet:  https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/bio136

 

Faget består av følgende hoveddeler:

Forelesningsrekken omhandler laboratoriemedisin med fokus på patofysiologi og biomarkører som brukes til å stille diagnose, prognose, behandling og forebyggende helsearbeid. Emnet omhandler laboratorieteknologi og anvendelse av biomedisinske analysemetoder, preanalyse og analysekvalitet, samt vurdering av prøvesvars medisinske sannsynlighet.

Laboratoriekurset omhandler kjemiske og enzymatiske målemetoder, enzymkatalyserte konsentrasjonsmålinger, immunologiske metoder, separasjonsteknikker, ioneselektive elektroder, urinanalyser med fremstilling og vurdering av urinsediment.

Prøvetaking og preanalyse: Prosedyrer for prøvetaking, identitetssikring, prøvemottak og prøvebehandling for gjeldende analytter.

Analysekvalitet: Kvalitetssikring og kvalitetskontroll herunder kvalitetssystemer og akkreditering. Intern kvalitetskontroll og ekstern kvalitetsvurdering. Vurdering og tolkning av analyseresultater.

Ekstern praksis – 5 ukers praksis i sykehuslaboratorium inkludert tverrprofesjonell samarbeidslæring på campus eller i klinisk praksis