Arbeidskrav og oppgaver

I tillegg til selve praksisperioden, omfatter et praksisstudium også læringsprosessen for studenten i forkant, og i etterkant av selve praksisperioden. Gode forberedelser før praksisperioden og refleksjoner, både underveis og etter praksisperioden, er viktig for best mulig læringsutbytte fra praksisstudiet.  
 
Arbeidskrav 
For å sikre læringsutbyttet hos studenten, gis ulike arbeidskrav i de ulike praksisstudiene som studenten skal utføre før, under og etter praksisperioden. Manglende utførte arbeidskrav medfører at studenten ikke får godkjent sine praksisstudier, og studenten kan dermed ikke få en endelig vurdering i studieemnet. 
 
Arbeidsoppgaver 
I tillegg til arbeidskravene, som studenten må utføre, gis det for noen praksisstudier ulike arbeidsoppgaver som studenten kan velge å utføre for å oppnå best mulig læringsutbytte fra praksisstudiene. 
 
Arbeidskrav og oppgaver som utføres før praksisstudiet 
I noen studieemner, er det obligatoriske arbeidskrav som skal leveres inn og godkjennes før studenten møter til selve praksisperioden. Disse arbeidskravene kan være: 
 
Læringsmål 
I noen studieemner skal studenten formulere sitt eget individuelle læringsmål for praksisstudiet. Dette vil bevisstgjøre hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse studenten ønsker å utvikle i praksisstudiet. Læringsmål skal leveres til praksislærer og eventuelt praksisveiledere. Det vil bidra til å klargjøre, forstå og strukturere egne tanker i læringsprosessen og fungerer som utgangspunkt for veiledning og vurdering. 
 
Kunnskapstester 
I noen studieemner skal studenten gjennomføre kunnskapstester før de får møte til praksisstudiet. Dette gjøres for å sikre at studenten har satt seg inn i nødvendig teori og er godt forberedt til selve praksisperioden. 
 
Arbeidskrav og oppgaver som utføres i selve praksisperioden 
 Loggbok 
Det varierer for de ulike praksisstudiene hvor mye man følger opp studentens loggbøker, men loggbok skal brukes under hele praksisperioden for alle praksisstudier. Her noteres prosesser, uventede forløp, detaljer som må huskes, resultater, etc. Loggboken skal brukes som en “dagbok”.  
 
Arbeidsskjema 
Arbeidsskjema er en oversikt over de analyser, analyseprinsipper, teoretiske tema og praktiske prosedyrer studenten gjennomgår i praksisperioden. Arbeidsskjema fungerer som en huskeliste slik at studenten og praksisveileder/praksislærer kan kontrollere og sikre at studenten får den veiledning/undervisning som er påkrevd. Det presiseres for hvilke praksisperioder det skal skrives arbeidsskjema og hvordan disse skal føres og leveres inn. 
 
Arbeidskrav og oppgaver som utføres etter praksisperioden 
I noen studieemner er det obligatoriske arbeidskrav/oppgaver som leveres inn og godkjennes i etterkant av selve praksisperioden. Disse kan være:

 Refleksjonsnotat 
I et refleksjonsnotat synliggjør studenten sine tanker, erfaringer, og opplevelser i praksisperioden. Man tar gjerne utgangspunkt i en eller flere situasjoner som har gjort inntrykk under praksisperioden. Gjennom refleksjon over teoretisk og praktisk kunnskap, får studenten økt faglig bevissthet som bidrar til utvikling av profesjonskompetanse. Refleksjonsnotater leveres ofte inn til faglærer etter fullført praksisperiode.  
 
Skriftlig rapport 
I den vitenskapelige rapporten har man i større grad fokus på å rapportere hva som er utført og hvilke metoder som er anvendt i løpet av praksisperioden. Observasjoner og resultat fra utførte analyser rapporteres og diskuteres. Skriftlige rapporter leveres inn etter fullført intern praksisperiode. Faglærer  veileder rapportskrivingen. 
 
Muntlig presentasjon 
Studentene gir i noen tilfeller muntlige presentasjoner for hverandre, praksisveiledere og/eller praksislærer etter endt praksisperiode. Muntlige presentasjoner kan fokusere på studentenes refleksjoner og/eller utvalgte tema i fra praksisperioden. Den muntlige presentasjonen vil være mindre detaljert og omfattende enn skriftlige refleksjonsnotat og rapporter, samtidig får studenten trent på muntlig framstilling. 
 
Plakat («poster») 
En plakat-presentasjon fokuserer som regel på hva som er utført, hvilke metoder som er anvendt i løpet av praksisperioden og hvilke observasjoner og resultater som er oppnådd. Den har en kortere og mer oversiktlig form enn den mer omfattende, skriftlige rapporten. 
 
Film-rapport 
På samme vis som plakat-presentasjonen, er film-rapporten et kortere og mer oppsummerende format enn den skriftlige rapporten. Den gir samtidig rom for flere detaljer enn den mer tradisjonelle plakat-presentasjonen. Filmproduksjon gir studenten trening i oversiktlig og populærvitenskapelig framstilling av et gitt tema. 
 
Kunnskapstester 
For å sikre og kontrollere læringsutbyttet hos studentene, kan det utføres kunnskapstester i etterkant av praksisperioden.