Praksisstudier

Hva er praksis?

Praksis er praktisk ferdighetstrening under veiledning. Praksis skal hjelpe studenten til å forstå og reflektere over bioingeniørfaget, og sin fremtidige utøvelse som bioingeniør. Praksisstudiene skal gi studenten innsikt i faglige utfordringer og etiske dilemmaer.

Intern praksis

For bioingeniørutdanningen ved HVL gis det veiledet, praktisk ferdighetstrening i høyskolens egne lokaler, dette defineres som intern praksis. Interne praksisstudier skal gi studentene grunnleggende ferdigheter i prøvetaking, praktisk laboratoriearbeid, samt tolkning og vurdering av ulike analysesvar. Intern praksis er en viktig forberedelse og en premiss for eksterne praksisstudier ved utdanningen.

Eksterne praksis

Eksterne praksis gjennomføres på en arbeidsplass utenfor utdanningsinstitusjonen (primært i Helse Vest) med en, eller flere fagpersoner på praksisstedet som veileder(e). I ekstern praksis får studentene gjøre seg bedre kjent med profesjonsutøvelsen for en bioingeniør ved å observere, utføre arbeidsoppgaver og delta i et autentisk arbeidsmiljømiljø. Oppgaver, omfang og utførelse vil være avhengig av hvor i studieløpet studenten befinner seg.

Bacheloroppgave

I tillegg til intern praksis og ekstern praksis gjennomfører studentene på bioingeniørutdanningen ved HVL et FoU- prosjektet på slutten av studiet (6. semester). Dette prosjektarbeidet er organisert som emnet BIO350 Bacheloroppgave – bioingeniør og har et omfang på 20 studiepoeng. Bacheloroppgaven er også en type praktisk ferdighetstrening som utføres under veiledning og kan derfor betraktes som en del av de helhetlige praksisstudiene i utdanningen. Bacheloroppgaven beskrives under eget menypunkt her på ePraksis.no.

Referanser