Praksisstudier

Hva er praksisstudier?

Praksisstudier er praktisk ferdighetstrening under veiledning. Praksisstudiene skal hjelpe studenten til å forstå og reflektere over bioingeniørfaget, og sin fremtidige utøvelse som bioingeniør. Praksisstudiene skal gi studenten innsikt i faglige utfordringer og etiske dilemmaer.

Interne praksisstudier

For bioingeniørutdanningen ved HVL gis det veiledet, praktisk ferdighetstrening på laboratoriekurs i høyskolens egne laboratorielokaler, dette defineres som interne praksisstudier. Interne praksisstudier skal gi studentene grunnleggende ferdigheter i prøvetaking, praktisk laboratoriearbeid, tolkning og vurdering av ulike analysesvar. Intern praksis er en viktig forberedelse og en premiss for eksterne praksisstudier ved utdanningen.

Eksterne praksisstudier

Eksterne praksisstudier gjennomføres på en arbeidsplass utenfor utdanningsinstitusjonen (primært i Helse Vest) med en, eller flere fagpersoner på praksisstedet som veiledere. I ekstern veiledet praksis får studentene gjøre seg bedre kjent med profesjonsutøvelsen for en bioingeniør ved å observere, utføre arbeidsoppgaver og delta i et autentisk arbeidsmiljømiljø. Oppgaver, omfang og utførelse vil være avhengig av hvor i studieløpet studenten befinner seg.

Praksisperioden

Praksisperioden defineres ved vår utdanning som tidsrommet der studenten har obligatorisk oppmøte til avtalte tidspunkt for veiledet, praktisk ferdighetstrening i laboratoriet eller i klinikken.

Praksisveileder og kontaktlærer

Praksisveileder er en fagperson fra praksisstedet som har ansvar for å  veilede studenten i selve praksisperioden. En student kan møte flere praksisveiledere ved samme praksissted.

Kontaktlærer er en fagperson ved utdanningsinstitusjonen som er bindeledd mellom praksisstedet og utdanningen, og som bidrar ved pedagogiske og faglige spørsmål.

Referanser: