Roller, ansvarsfordeling og samarbeid

Studenten

Det forventes at studenten:

 • Gjør seg kjent med og følger reglene for praksisstudiene og laboratoriet/seksjonen.
 • Møter forberedt til praksisperioden
 • Er oppmerksom, lytter og gjerne noterer når praksisveiledere og andre ansatte gir informasjon.
 • Stiller oppfølgingsspørsmål dersom det er noe man ikke forstår, eller noe som ønskes utdypet.
 • Disponerer tilgjengelig arbeidstid fornuftig. Lag gjerne en arbeidsliste eller et arbeidsprogram over oppgavene – dersom dette er hensiktsmessig.
 • Benytter mobiltelefon kun i pausene, om ikke annet er avtalt.

Studenten har ansvar for å sette seg inn i og følge de reglene som er gitt for praksisstedet. Studenten har selv ansvar for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som beskrevet i læringsutbyttebeskrivelsene. Det er viktig at studentene gjennom praksisstudiet reflekterer over hvordan de skal utvikle holdninger som er forenlig med god utøvelse av faget og god yrkesetikk for bioingeniører.

Studentene skal overholde taushetsplikten.

Studentrollen endres i ekstern praksis når sykehuset blir læringsarena. I et sykehuslaboratorium har produksjonen av analyseresultater for diagnose og behandling første prioritet, mens i utdanningsinstitusjonen er læringsprosessen til studenten prioritert. Dette medfører at studenten i eksterne praksisstudier får i større grad ansvar for egen læring, og studenten må engasjere seg på nye premisser.

Praksisveileder

Det forventes at praksisveileder:

 • Kjenner til læringsutbyttebeskrivelsene for praksisstudiet
 • Tar imot studenten første arbeidsdag og gir nødvendig praktisk informasjon
 • Bidrar til å bevisstgjøre studenten i hva som er i fokus for læring akkurat “denne arbeidsdagen”
 • Gjennomfører refleksjon i starten (avklare roller, forventninger og ansvar), underveis og til slutt (vurdering av hva som er oppnådd, hva som kunne vært gjort annerledes)
 • Gir studenten trygghet og støtte i praksisperioden
 • Er åpen og tilgjengelig for studenten gjennom råd og veiledning
 • Motiverer studenten i sitt arbeid
 • Kontakter praksislærer dersom det oppstår uventede situasjoner i praksisperioden
 • Holder seg faglig oppdatert om praksisfeltet

Praksislærer er ofte emneansvarlig for studieemnet ved HVL. Emneansvarlig har ansvaret for at læringsutbyttebeskrivelsene for praksisstudiet er i overensstemmelse med emnebeskrivelsen for studieemnet og studieplanen for utdanningen.

Praksislæreren sine oppgaver er:

 • Dialog om praksisstudiene med den enkelte avdeling/seksjon og laboratorium.
 • Årlig revidere plan for hvert praksisstudium i samarbeid med praksisfeltet.
 • Formidle informasjon til studentene vedrørende praksisstudiet.
 • Formidle informasjon til praksisveilederne vedrørende årets praksisstudier.
 • Bistå praksisfeltet under praksisperioden ved behov.
 • Veilede studentene ved behov, både under og utenom praksisperioden
 • Godkjenne studentenes ulike arbeidskrav i forbindelse med praksisstudiet.
 • Evaluere og gi tilbakemelding både til studentene og praksisveilederne.
 • Vurdere studentenes gjennomføring av praksisstudiet i samarbeid med praksisfeltet.
 • Holde seg faglig oppdatert om praksisfeltet.

Det er praksislærer og utdanningsleder sitt ansvarsområde å følge opp vurdering vedrørende studentenes skikkethet for yrket.

Bioingeniørutdanningen
Bioingeniørutdanningen har ansvar for at praksisstudiet er i overensstemmelse med studieplanen for utdanningen.

Bioingeniørutdanningen har ansvar for at de aktuelle avdelinger/laboratorier informeres om praksisplaner for studieåret, antallet studenter og navn på praksislærere som vil være tilknyttet avdelingen/laboratoriet. Tidsfrist for å gi denne informasjonen er før oppstart av semesteret og i henhold til avtaler med de ulike praksisstedene.

Praksiskoordinator

Ved bioingeniørutdanningen har praksiskoordinator et overordnet ansvar for organisering av praksisstudiene sammen med utdanningsleder som har overordnet ansvar for organiseringen av hele studieprogrammet. Praksiskoordinatoren samarbeider med Praksiskontoret ved Fakultet for helse- og sosialfag.

Her vil Praksiskontoret ha følgende oppgaver:

 • Innhente praksisplasser
 • Sjekke at studenter har levert politiattest før praksis
 • Behandle søknader/klage om tilrettelegging i praksis og behandle klage på formelle feil i praksis
 • Fordele praksisplasser i samråd med bioingeniørutdanningen
 • Bestille IKT tilganger og ID kort til studentene
 • Sender ut brev og kopi av varsel for fare for ikke bestått praksis til student. Praksislærer tilbyr samtale med student og skriver referat
 • Opprette wiseflow og påser at referatet blir protokollført

Praksiskoordinator sine oppgaver er:

 • Dialog om praksisstudiene med de ulike praksisfeltene
 • Være representert i Fagspesifikt Utdanningsråd – Helse Bergen
 • Dialog med praksiskontoret som gjelder organisering av praksisstudiene
 • Sende ut praksisfordelingen til praksistilbyder med kontaktinformasjon til student og praksislærer senest 1 måned før praksisperioden starter. Praksislærer tar kontakt med praksistilbyder om tid og sted for oppmøte første dag i praksis
 • Koordinerer kompetanseheving i veiledning som årlige veiledermøter
 • Oppdaterer generell informasjon på ePraksis.no i forkant av hvert semester

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ansvarlig for at praksisstudiet er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer.

Utdanningsinstitusjonen har i h.h.t. Lov om universitet og høgskoler overordnet ansvar for vurdering av studenten.

Høgskolen har ansvar for at praksislærerne er faglig oppdatert, at det blir arrangert veiledersamlinger og veilederkurs, samt tilby praksisveilederne veilederutdanning som gir formell kompetanse.

Laboratoriet/avdelingen ved sykehuset har ansvar for å utpeke praksisveileder(e) og å tilrettelegge for å ta imot studenter i praksis.
Sykehusavdelingen har ansvar for å tilrettelegge slik at praksisveiledere får delta på veiledningssamlinger og veilederkurs, samt at kontaktlærere inkluderes i praksisfeltet og gis mulighet til hospitering for faglig oppdatering.

Sykehuset/helseforetaket har det overordnete ansvar for praksisveiledningen i ekstern praksis, og har ansvar for at avdelingen har tilrettelagt for å ta imot studenter. Helseforetakene i Norge er pålagt å gi praksisundervisning til helsefagstudenter

Bioingeniørutdanningen ved HVL har praksisplasser i hovedsak i Helse Vest, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Praksisplasser innen spesialisthelsetjenesten er organisert gjennom regionale og lokale samarbeidsavtaler.

Tilrettelegging av praksisundervisningen for bioingeniørstudentene blir organisert lokalt ved de ulike laboratoriene i samarbeid mellom praksisstedene og bioingeniørutdanningen (HVL). Praksiskoordinator og studieprogramansvarlig har samtaler/møter med de ulike sykehusene både overordnet og med de ulike laboratoriene. Praksislærer ved utdanningen har direkte kontakt/dialog med laboratoriet innen sitt fagfelt.

Region Bergen
Det organisatoriske samarbeidet i nærregionen Bergen sikres gjennom Samarbeidsmøte på direktør/rektor/dekan nivå, samt Felles Utdanningsråd. I utdanningsrådet sitter det representanter fra de to høgskolene (HVL og VID), Helse Bergen HF (HB) og Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS).

For bioingeniørutdanningen konkretiseres samarbeid om praksisstudiene i Fagspesifikt Utdanningsråd. Utdanningsrådet består av representanter fra de ulike laboratorier i region Bergen og representanter fra bioingeniørutdanningen. Det avholdes det to møter i løpet av studieåret.

Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde
Utdanningen har samarbeidet om praksisplasser  i hele Helse Førde, Fonna og Stavanger. Det holdes årlige samarbeidsmøter med helseforetakene, der både representanter for Praksiskontoret og de ulike helsefagutdanningene deltar.