Gjennomføring av praksisperioden

Fravær i praksisperioden
Alle praksisperioder har obligatorisk frammøte. Studenten plikter å gi beskjed dersom man er forhindret fra å møte til avtalt tid, samt ta igjen forsømt arbeid så snart som mulig. Studentene melder fravær både til oppgitte kontaktpersoner for praksisperioden og praksislærer ved HVL. Alt fravær i eksterne praksisperioder skal registreres av praksisveiledere og rapporteres til ansvarlig praksislærer ved HVL.

Fravær over 10 % medfører at praksisperioden ikke blir godkjent.

Hva trenger studenten å ta med til praksisstudiet?

  • Arbeidssko
  • Hengelås til garderobeskap
  • Skrivesaker og loggbok
  • Relevante kompendier og/eller lærebøker
  • PC ved behov

Arbeidstøy og garderober
For de interne praksisstudiene ved høgskolens egne lokaler, skal studentene bruke privat arbeidstøy. Studentene vasker selv privat arbeidstøy.

For de eksterne praksisstudiene i helseforetakene, skal alle studenter bruke institusjonens arbeidstøy i praksisperioden. Dette arbeidstøyet vaskes av institusjonen. De ulike laboratoriene har ulike garderoberegler som studentene skal informeres om.

Dersom studenten bruker hijab, må det i forkant til praksisperioden tas kontakt med det enkelte praksisstedet for å avklare hvor studenten eventuelt kan få utlevert hijab som hører til uniformen.

Hygiene på laboratorier og sykehusavdelinger
Det henvises til generelle hygieneforskrifter for laboratorier som studentene lærer i løpet av første studieår samt innhold i e-læringskurset i Læringsportalen.

Utdanningen vil likevel minne om følgende:

  • Studenter, som tar blodprøver, skal ha god håndhygiene og kjennskap til smitteregime.
  • Langt hår skal bindes sammen for å unngå forurensning og smitte.
  • Det skal ikke snuses, spises eller drikkes på laboratoriet.
  • Røyking er ikke tillatt i arbeidstøy. Røyking er ikke tillat inne på sykehusområdet, hverken for ansatte eller studenter i Helse Vest.

Sikkerhetsregler på laboratoriet
Kjemikalier og reagenser som brukes i laboratoriearbeid kan være toksisk, brennbart, etsende, radioaktivt etc. Prøvematerialer kan være smittefarlig. Smitte- og sikkerhetsregler ved laboratorier i Helse Vest skal overholdes i henhold til innhold i e-læringskurset på Læringsportalen.

Studenter som skader seg i praksisperioden
I eksterne praksisstudier har studenten samme rettigheter som øvrige arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven og mht. yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.

Studenter som eksponeres for blodsmitte i praksisperioden, følger vanlige rutiner ved praksislaboratoriet i henhold til prosedyrer for stikkskader.

For høgskolens prosedyrer for stikkskader og blodsøl på interne laboratoriekurs, se informasjon på HVL sine nettsider.