Høgskulen på Vestlandet

Studentliv i Bergen - Høgskulen på Vestlandet

Bioingeniørutdanningen er lokalisert på HVL sin campus i Inndalsveien 28 i Bergen.

Tilgang til laboratoriene

Alle studenter med studieplass ved bioingeniørutdanningen skal ha tilgang til våre undervisningslaboratorier via sitt studentkort. Studenter som deltar på prosjekter, kan i tillegg gis tilgang til våre FoU-laboratorier.

Det er instituttleder som godkjenner brukere og gir tilgang til de ulike laboratoriene ved Institutt for sikkerhet-, kjemi- og bioingeniørfag (ISKB). Ved gjentatt brudd på ordensregler kan brukere bli fratatt tilgang til laboratoriene.

Arbeidstøy og garderober

Det er påbudt med egnet arbeidstøy på alle våre laboratoriekurs. For noen laboratoriekurs er det tilstrekkelig med laboratoriefrakk, men de på fleste kursene skal studentene ha kittel og bukse. Krav til arbeidstøy presiseres på kursene.

Studentene må kjøpe inn og vaske sitt eget arbeidstøy. En kan skifte til arbeidstøy i henviste garderober. Studentene ved bioingeniørutdanningen har tilgang til garderoben via sitt studentkort. Garderoben har skap uten lås til oppbevaring av tøy, men ikke verdisaker. Dersom du ønsker å låse skapet, kan du ta med egen hengelås.

Vasking av arbeidstøy er en utgift for studentene og for å redusere slike utgifter, tillater vi derfor studentene å bruke tøyet til dette er skittent og ikke skifte arbeidstøy hver dag, slik prosedyrene ofte er på sykehuslaboratoriene.

Oppbevaring av verdisaker

På de fleste undervisningslaboratoriene, er der en skuff ved hver studentarbeidsplass, som studentene kan oppbevare verdisaker i. I tillegg kan studentene reservere egne låsbare bokskap i Høgskolebygget på Kronstad. En oppfordrer studentene om i minst mulig grad å ta med seg tøy, vesker og sekker på laboratoriekursene, da dette tar stor plass og er til dels i veien på laboratoriekurset.

Orden og renhold

På alle laboratorier skal det til enhver tid holdes orden. Søl tørkes opp umiddelbart. Laboratoriet skal forlates i samme stand som det var da du kom.

Etter endt arbeidsdag skal felles arbeidsplasser ryddes og søppel tømmes. Glassutstyr skal skylles, vaskes og ryddes på plass fortløpende. Utstyr og andre overflater skal rengjøres ved behov.

Etter fullført laboratoriekurs og/eller prosjektarbeid skal utstyr, løsninger og kjemikalier som har stått fremme i reservert arbeidsområde ryddes på plass. Avfallsbokser skal tømmes, benkepapir skal kastes og benkeplater skal rengjøres.

Kjemikalier og løsninger

Kjemikalier, syrer og baser lagres på dedikerte lager ved ISKB. Kun ansatte har tilgang til disse lagrene. Løsninger og kjemikalier som er mye i bruk kan lagres på områder inne på laboratoriet. Studentene får utdelt kjemikalier og løsninger under laboratoriekursene.

Alle kjemikalier som lagres og anvendes ved instituttet skal være registrert i databasen «EcoOnline». Lenke med info om brukernavn og passord til EcoOnline  blir opplyst via læringsplattformen Canvas. Studentene får opplæring i bruk av symboler og HMS-rutiner i emnet KJE100 – Generell kjemi i første semester av studiet. Studentene har senere i studiet selv ansvar for å sjekke datablad til kjemikalier og reagenser som skal benyttes på ulike laboratoriekurs.

Flasker med løsninger skal alltid merkes tydelig med fullstendig beskrivelse av innhold, dato og hvem som har laget løsningen.

Avfallshåndtering

  • Ufarlige løsninger skylles ut i vasken.
  • Ufarlige faste stoffer kastes som vanlig søppel.
  • Glassavfall og stikkende/skjærende gjenstander kastes i spesialbeholdere.
  • Biologisk materiale som er potensielt smittefarlig, kastes i beholder for biologisk avfall.
  • Brannfarlig avfall kastes i egne beholdere.
  • Kjemikalier definert som spesialavfall kastes i dedikerte beholdere som er tydelig merket.