Medisinsk laboratorieteknologi I (MLTI)

Emnet skal gi en introduksjon til bioingeniørfaget

  • 10 studiepoeng
  • 2. semester

 

Læringsbyttebeskrivelse: Emneplan for Medisinsk laboratorieteknologi I (BIO175)

Forelesninger omhandler blodprøvetaking og prøvehåndtering, smitte/hygiene, preanalytiske forhold, analysemetoder, arbeidsrutiner på laboratoriet (bruk av sentrifuge, pipetter), kvalitetssikring og kvalitetskontroll, tolkning og validering av prøvesvar, pasientnær analysering. Etikk og kommunikasjon i møte med pasienten, taushetsplikten.

Laboratoriekurs er obligatorisk og går over flere uker. Kurset omfatter praktisk utøvelse av blodprøvetaking, behandling og oppbevaring av biologisk materiale. Generelle laboratorieteknikker og kvalitetssikring: Biokjemisk analyseprinsipp (spektrofotometri, amperometri, turbidimetri, impedans, immunologisk prinsipper, Bürker tellekammer og tørrkjemi), pipetteringsteknikker og sentrifugering, kvalitetskontroll, validering av prøvesvar og rapportering, etikk og kommunikasjon, smittevern og HMS.

Arbeidskrav og Ekstern praksis i sykehuslaboratorium eller annet relevant laboratorium må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.