Haukeland Universitetssykehus (HUS)

IKT-tilgang i Helse Bergen og Helse Fonna

Studentene har nytte av IKT tilgang i praksis på de ulike laboratoriene, blant annet tilgang elektroniske kvalitetshåndbøker, såkalt Områdepålogging.

For å få dette må de bli tildelt et tilgangsbrev og passord som tildeles via FoU avdelingen. Det gjøres på følgende måte:

  1. Praksiskoordinator sender oversikt for 1.BIO med personnummer (kryptert) tidlig i 2.semester når praksisplanen foreligger. Listen går til Helse Bergen ved FoU avdelingen, eventuelt Helse Fonna dersom dette er aktuelt.
  2. Helse Bergen/Fonna vil søke om tilgangsbrev og passord til studentene på listen. I tillegg vil det bli åpnet en annonse i Webcruiter som der samtlige studentene skal søke på. Se egne framgangsmåte for dette. Dette gjøres bare en gang. For 1.BIO vil det bare gjelde for de studentens som skal ha praksis i Helse Bergen/Fonna.
  3. Studenten i 1.BIO må forevise dokumentasjon på gjennomført e-læringskurs i Brannvern, Informasjonssikkerhet og Smittevern. Disse tas på Læringsportalen på HUS (http://www.laeringsportalen.no/). Læringsportalen må brukes med Windows PC i Internet Explorer versjon 8 eller høyere.
  4. Etter fullført e-læringskurs vil studentene få tildelt IKT passord. Tildelt passord har kun 90 dagers gyldighet og må tildeles på nytt for hvert semester.
  5. For studentene i neste studieår vil da samtlige være registrere i webcruiter. Før studentene får tildelt nytt passord, må praksiskoordinator sende liste med navn, personnummer (kryptert) og tidsperiode for praksisen til de samme kontaktpersonene ved helseforetakene. Dette vil bli gjort så snart som mulig i det enkelte semester, når planene er kvalitetssikret både hos utdanningen og praksisfeltet. Se http://www.helse-bergen.no/no/JobbOgUtdanning/Sider/Praksis-og-klinisk-undervisning-for-studentar-.aspx

Identitets-kort til studentene ved Haukeland Universitetssjukehus

Ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) er studentene pålagt å ha personlige ID-kort. Ved semester start må praksiskoordinator sende oppdatert klasseliste til Kundesenteret. Studentene må selv møte på Drift/teknisk kundesenter ved HUS for å ta bilde og få utdelt sitt personlige ID-kort. Studenten må framvise gyldig legitimasjon (bankkort, førerkort eller studentkort m/bilde). Kundesenteret har åpningstid kl. 7.00 – 16.00. ID-kortet vil gi tilgang til de ulike laboratoriene, samt brukes til å hente arbeidstøy (uniformer) på tøymaskinene.

Kundesenteret skal ha informasjon om det er studenter som søker permisjon eller slutter ved studiet. Kortene skal innleveres etter avsluttet 6.semester.  Kontaktinformasjon for kundesenteret:

Drift/teknisk kundesenter Drift/teknisk divisjon Besøksadresse: Verkstedbygg 1. etasje,

Haukeland Universitetssykehus Tlf. 77100 E-post: 77100@Helse-bergen.no

Arbeidstøy og garderober

Alle studenter skal bruke arbeidstøy og arbeidssko i praksisperioden. Arbeidstøyet skal ikke tas med hjem, men vaskes av institusjonen. All utlevering av arbeidstøy skjer via tøymaskiner (Autovalet) og ved hjelp av ID-kortet. Det er utplassert maskiner i Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus. Ta eventuelt kontakt med garderobeansvarlig ved sykehuset for å få veiledning i bruk av tøymaskinene.

Noen studenter bruker hijab, og Helse Bergen tilbyr spesialsydde hijab som er del av arbeidstøyet. I forkant til praksis må det tas kontakt med det enkelte praksisstedet og avklare hvor studenten kan få utlevert disse.

ID-kort brukes for å komme inn i garderober. Studenter ved HiB som skal ha praksis ved laboratoriene, Haukeland Universitetssykehus skal benytte polettskap i gul garderobe i U-etg. Poletter finnes i beholder ved siden av tøymaskinene. Hvis det er tomt for polletter, spør i informasjonen i foajeen. Polletten benyttes til å låse dagens ledige garderobeskap. (Det skal stå nøkkel i døren på de ledige skapene eventuelt kan studentene ha med egne hengelås). Når skapet først er låst, kan det ikke åpnes igjen umiddelbart. Studentene kan benytte personlige skoskap i gul garderobe. Disse brukes på eget ansvar og tildeltes ikke av Drift/kundesenteret. Skoskapene må merkes med studentens navn og tidsrom for bruk av skapet. Ta med liten hengelås for låsing av skapet. Husk å fjerne navn og hengelås når praksisen er ferdig.