Medisinsk laboratorieteknologi II (MLTII) – Immunologiske metoder

For nærmerer beskrivelse av studieemnet BIO133, se emneplanen.

 

Intern praksis i BIO133:

I Bio133 skal studentene gjennomføre til sammen tre uker med interne praksisstudier ved HVL. De interne praksisstudiene er er organisert som tre laboratoriekurs. Studentene utfører øvelsene enten alene eller sammen i grupper på to (untaksvis tre).

I laboratoriekurs 1 utføres laboratoriearbeid for følgende øvelser:

 • Spektrofotometriske målinger.
 • Potensiometrimålinger med ioneselektiv elektrode.

I laboratoriekurs 2 utføres laboratoriearbeid for følgende øvelser:

 • Autoanalysator-målinger for en metodevalidering og en holdbarhetsstudier.
 • Biosensormålinger.
 • Væskekromatografi (HPLC)-analyser.

I laboratoriekurs 3 utføres:

 • Laboratoriearbeid for gass kromatografi (GC)-analyser.
 • Beregninger for en metodevalidering.
 • Beregninger for en holdbarhetsstudie

I tilleg til det praktiske laboratoriearbeidet skal studentene i løpet av kursuken utføre beregninger, skrive rapporter, delta på gjennomganger og diskusjoner.

Det er obligatorisk oppmøte til praktisk laboratoriearbeid og felles gjennomganger for laboratoriekurset. Tidspunkt for obligatorisk oppmøte presiseres ved semesterstart.

 

Forventet læringsutbytte fra intern praksis i BIO133:

Etter gjennomført laboratoriekurs og innlevering av tilhørende arbeidskrav, er det forventet at studentene kan:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende prinsipp for instrumentelle analyser som anvender absorpsjons spektrofotometri og fotometri, samt beskrive deres muligheter og begrensninger.
 • Utføre beregninger for kvantitative analyser med både ekstern standard og standard addisjon.
 • Forklare grunnleggende prinsipp for instrumentelle analyser som anvender ioneselektive elektroder (ISE), samt beskrive deres muligheter og begrensninger.
 • Forklare kvalitetssikring og validering av laboratorieanalyser.

Ferdigheter

 • Tilegne seg kunnskaper om nye analysemetoder med tilhørende instrumentering.
 • Selvstendig planlegge og utføre praktisk laboratoriearbeid på en ærlig og nøyaktig måte, i henhold til gitte prosedyrer.
 • Vurdere analysekvalitet og eventuelt å foreslå forbedringer for en gitt analysemetode.
 • Presentere og diskutere analysesvar og analysekvalitet på en ærlig og nøyaktig måte, i en vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse

 • Kritisk og analytisk tenkning.
 • Arbeide både selvstendig og i grupper.

 

Arbeidskrav for intern praksis i BIO133:

For hver øvelse, skriver studentene tilhørende rapport(er) som leveres som et arbeidskrav i etterkant av laboratoriekurset.

Studentene får veiledning i å skrive rapportene.

Antall rapporter, innleveringsfrister, format og omfang for de ulike rapportene blir presisert ved semesterstart.