Bio126 Medisinsk laboratorieteknologi I (MLTI)

Emnet BIO126 MLT I (10 studiepoeng) undervises i 2.semester ved Bioingeniørutdanningen ved HVL og er en del av de medisinske laboratorieemnene.

Se Studieplan for læringsbyttebeskrivelse for emnet:  https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/bio126

 

Faget består av følgende hoveddeler:

Forelesningsrekke som omhandler blodprøvetaking og prøvehåndtering, smitte/hygiene, preanalytiske forhold, analysemetoder, arbeidsrutiner på laboratoriet (bruk av sentrifuge, pipetter), kvalitetssikring og kvalitetskontroll, tolkning og validering av prøvesvar, pasientnær analysering, urinanalyse, hemoglobin, glukose, CRP, SR og leukocytter. Etikk og kommunikasjon i møte med pasienten, taushetsplikten. Forberedelser til laboratoriekurs og ekstern praksis

Laboratoriekurs. Praktisk utøvelse av blodprøvetaking, behandling og oppbevaring av biologisk materiale. Generelle laboratorieteknikker og kvalitetssikring: Biokjemisk analyseprinsipp (spektrofotometri, amperometri, turbidimetri, impedans, immunologisk prinsipper, Bürker tellekammer og tørrkjemi), pipetteringsteknikker og sentrifugering, kvalitetskontroll, validering av prøvesvar og rapportering, etikk og kommunikasjon, førstehjelp, smittevern og HMS. Tilstedeværelse er obligatorisk. Arbeidskrav i form av loggbok, arbeidsark og en skriftlig rapport må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Ekstern praksis – 3 dagers praksis i sykehuslaboratorium eller primærhelsetjenesten. Gjennomført og godkjent praksisperiode er et obligatorisk arbeidskrav i emnet.