Gjennomføring av praksisperioden

Studentenes forberedelser før praksisstudiet

God struktur og organisering av praksisperioden er forutsetning for godt læringsutbytte. Forberedelser er viktig for at studenten skal ha et godt grep om læringssituasjonen i praksisstudiet og være bevist hensikten med praksisstudiet. De viktigste forberedelsene er:

 • Les informasjon på ePraksis
 • Gjennomgå utdelte kompendier og analyseforskrifter før oppstart.
 • Ta hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder på laboratoriet og undersøk eventuelt om reagenser kan være helsefarlige.
 • Disponer tilgjengelig arbeidstid fornuftig. Lag gjerne en arbeidsliste eller et arbeidsprogram over oppgavene. Diskuter eventuelt med veileder
 • Ta med: Hengelås til garderobeskap, arbeidssko, skrivesaker og fagbøker/pc ved behov.

Loggbok, praksisrapport og arbeidsskjema

Loggbok skal brukes under hele praksisperioden. Her noteres prosesser, uventede forløp, detaljer som må huskes, resultater, etc. Loggboken skal brukes som en “dagbok”.

Praksisrapport skrives etter anvist mal og leveres normalt inn 1 uke etter endt praksis. Rapporten skal leveres elektronisk på It’s learning. Alle praksisrapporter skal være godkjent før studenten kan ta eksamen. Vedlegg scannes inn.

Arbeidsskjema er en oversikt over de analyser, analyseprinsipper, teoretiske tema og praktiske prosedyrer studentene gjennomgår i praksisperioden. Arbeidsskjema fungerer som en huskeliste slik at studenten og faglærer/veileder kan sikre at studenten får den undervisning/veiledning som er påkrevd. Der det benyttes arbeidsskjema leveres dette inn samtidig med praksisrapport.

Manglende innlevering fører til at praksisperioden ikke godkjennes.

Veiledning

Studenten får veiledning av en bioingeniør eller faglærer i praksisfeltet. I praksisstudiet får studentene veiledning på følgende områder:

 • Ferdighetstrening
 • Faglig refleksjon og bearbeiding av kunnskaper
 • Kommunikasjon og samarbeid med andre
 • Holdnings- og følelsesmessig bevisstgjøring

Selvstendighet og yrkesferdighet bør utvikles i ekstern laboratoriepraksis. Dette innebærer progresjon og stigende grad av kompleksitet i studentens arbeidsoppgaver. Sosialisering inn i yrkesfeltet er viktig for at studentene skal få tilhørighet og for at studentene skal ta del i yrkesgruppens “tause kunnskap”.

Praksisveileder bør:

 • Være tilstede ved studentens første arbeidsdag
 • Gi studenten trygghet og støtte i praksisperioden
 • Være åpen og tilgjengelig for studenten
 • Motivere studenten i sitt arbeid
 • Bevisstgjøre studenten i hva som er i fokus for læring akkurat “denne arbeidsdagen”
 • Avklare arbeidsoppgavene for dagen
 • Gi råd, vurderinger og veilede studenten

Vurdering

Veiledet praksisstudier innebærer jevnlig veiledning med vurdering av studentens fungeringsnivå og kompetanse.  studentene krav på tilbakemelding dersom studenten står i fare for ikke å få godkjent sin praksisperiode.

Avsluttende vurderinga av praksisperioden er todelt. En summativ vurdering som er en vurdering av aktuelle arbeidskrav (faglige og refleksjonsnotat). I den faglige delen inngår for eksempel praksisrapporter. I tillegg har en den formative vurderingen der studenten skal bli vurdert på sin læringsprosess i henhold til refleksjonsnotat. Krav til skikkethet er et viktig element i vurderingen. Hver enkelt student bli vurdert i henhold til kravet til skikkethet for bioingeniøryrket. Studenten vil få tilbakemelding om det er sider ved studentens arbeid eller framtoning som kan/bør forbedres.

Ekstern praksis må være godkjent før studentene kan få gå opp til eksamen i emnet.

Fravær i praksisperioden

All praksis har obligatorisk frammøte. Alt fravær skal registreres, og fravær utover 10 % medfører at praksisperioden ikke blir godkjent. Studenten plikter å gi beskjed dersom en er forhindret fra å møte til avtalt tid, samt ta igjen forsømt arbeid så snart som mulig. Fraværet meldes både til praksisstedet (kontaktinformasjon på www.ePraksis) og faglærer.