Bio134 Medisinsk laboratorieteknologi III (MLTIII)

Læringsutbyttebeskrivelser for emnet er gitt i emnebeskrivelsen: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/bio134

I Medisinsk laboratorieteknologi III (MLTIII) skal studentene levere inn to oppgaver som omhandler metodevalidering av analysekvalitet. Følgende tema vil omhandles:

 • Riktighet
 • Presisjon

I MLTIII gjennomføres også to interne laboratoriekurs.

Det ene laboratoriekurset, omtales som «Instrumentelle analyser» og omhandler følgende analysemetoder:

 • Kromatografi
 • Væskekromatografi
 • Gasskromatografi
 • Atomspektroskopi
 • Massespektrometri (undervises ikke i 2017)

På laboratoriekurset «instrumentelle analyser», vil i tillegg belyses ulike tema under analysekvalitet:

 • Linearitet
 • Deteksjonsgrense
 • Gjennvinning/»recovery»
 • Overføring/»carry-over»

Det andre laboratoriekurset, omtales som «Proteinkurset» som omhandler følgende analysemetoder:

 • Dyrking av celler i suspensjon (relevant link ikke publisert)
 • Lysering av celler
 • Fluorescensmikroskopi: telling av viable og nonviable-celler
 • Proteinkvantifisering ved Bradford assay
 • Proteinanalyser

På proteinkurset, skal det benyttes følgende «analyseinstrument»:

 • SDS-PAGE gelelektroforese