BIO132 Transfusjonsmedisin

Generell informasjon om faget

Emnet BIO132 Transfusjonsmedisin (10 studiepoeng) undervises 4. semester i Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet og er en del av de medisinske laboratorieemnene ved Bioingeniørutdanningen i Bergen.
Se Studieplan; https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h/bio/studieplan/ for full emneoversikt og beskrivelse av studiet.

Faget består av fire hoveddeler:

(1) En forelesningsserie som omhandler immunologi, antistoff, antigen, komplementsystemet, genetikk, ABO- og H blodtypesystemet, Rh-blodtypesystemet, andre klinisk signifikante blodtypesystemer, donorutvelgelse og testing av donorblod, produksjon av blodkomponenter (erytrocyttkonsentrat, platekonsentrat, plasma og diverse plasmaprodukter), hemolytiske transfusjonsreaksjoner og hemolytisk sykdom hos fetus og nyfødte, transfusjon som terapi, ulike typer transplantasjoner, blodtypeserologiske tester, kvalitetssikring, risikovurdering, hemovigilans, lover og regler for transfusjonstjenesten i Norge.

(2) Obligatorisk gruppearbeid der flere blodtypeserologiske caser med sentrale problemstillinger gås gjennom og en case skal løses på egenhånd og fremføres muntlig og godkjennes før deltakelse på intern praksis (laboratoriekurs) i faget.

(3) Intern praksis – en ukes laboratoriekurs, der grunnleggende ferdigheter og forståelse av blodtypeserologiske metodene (full ABO/D blodtyping og kontrolltyping, antistoff-screening og -identifisering, fenotyping, utvidet forlik, antistoffidentifisering med enzym, mor-barn icterus undersøkelser) blir innøvd.

(4) Ekstern praksis – 2 dager ved ett av fem praksissteder, der det avhengig av aktiviteten ved praksisstedet, primært gis en innføring i blodgiverintervju, tapping, produksjon av blodprodukter, samt kvalitetssjekk og utlevering av disse. Også automatiserte blodtypeserologiske analyser på rutinelaboratoriet (IH-1000) blir demonstrert.

Overordnet mål med ekstern praksis er å gi studenten innblikk i, kunnskap og forståelse hvordan yrket som bioingeniør utøves ved Blodbanken. Målet et er at man etter endt praksisperiode (intern og ekstern praksis) skal kunne vite hvordan man tapper blodgivere, fremstiller, analyserer og velger blodprodukter til pasient, samt forklare, tolke og kvalitetssikre analysearbeidet.

Videoene (produsert av Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Bioingeniørutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet) håper vi vil være til hjelp i forberedelsen for studenter som skal ut i ekstern praksis, samt veiledere i faget. Video 1-7 hører til Seksjon for blodgiving, mens video 8-21 hører til Seksjon for komponentfremstilling.